Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αντικείμενο

Μορφές Αντικειμένου:

Παρατηρήσεις:

1. Τα ἀγαπῶ, ποθῶ, φιλῶ παίρνουν αντικείμενο σε αιτιατική.

2. Το ὁρῶ (βλέπω), όταν σημαίνει ἀρκοῦμαι, παίρνει αντικείμενο σε δοτική.

Παρατήρηση:

Τα ὠφελῶ, βλάπτω,τα συνώνυμα και το λοιδωρῶ συντάσσονται με αιτιατική

Κοινοποιήστε:

Απάντηση