Τα άρθρα είναι κλιτά μέρη του λόγου. Έχουν τρία γένη και μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, μετοχές. Ενδέχεται να προηγούνται και κάποιων ρημάτων, όταν εκείνα έχουν τη θέση ουσιαστικού / επιθέτου.

Απάντηση