Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ωρίμαση ή Ωρίμανση;

Ωρίμαση ή Ωρίμανση;

Τα ρήματα που λήγουν σε -αζω δίνουν παράγωγα ουσιαστικά με κατάληξη -αση.

π.χ. κουράζω – κούραση

παρουσιάζω – παρουσίαση

ωριμάζω – ωρίμαση

Τα ρήματα που λήγουν σε -αινω δίνουν παράγωγα ουσιαστικά με κατάληξη -ανση.

π.χ. θερμαίνω – θέρμανση

λιπαίνω – λίπανση

ρυπαίνω -ρύπανση

Πηγή: Μπαμπινιώτης, Γ. (2014). Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της Ελληνικής. Κέντρο Λεξικολογίας

Απάντηση