Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσωπικές Αντωνυμίες

Προσωπικές λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου

Πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που ενεργεί: ἐγώ

Δεύτερο πρόσωπο είναι εκείνο που του απευθυνόμαστε: ἐσύ

Τρίτο πρόσωπο είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος: αὐτός, κ.τ.λ.

Απάντηση