Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύνθεση

Παρατηρήσεις:

  • Aν το α΄ συνθετικό είναι όνομα πρωτόκλιτο ή δευτερόκλιτο, τότε ο χαρακτήρας του κανονικά αποβάλλεται εμπρός από το αρχικό φωνήεν του β΄ συνθετικού: (στρατός, θ. στρατο– + ἄρχω) στρατάρχης.
  • Αν όμως το β΄ συνθετικό άρχιζε άλλοτε από Ϝ ή σ, τότε ή φυλάγονται τα δύο φωνήεντα ή συναιρούνται ή αποβάλλεται το τελικό φωνήεν του α΄ συνθετικού. Π.χ.
    • α) φυλάγονται τα δύο φωνήεντα: (ἀγαθὸ-ς + Ϝέργον, ἔργον) ἀγαθοεργός·
    • β) συναιρούνται: (κακὸς + Ϝέργον, ἔργον) κακοῦργος·
    • γ) αποβάλλεται το τελικό φωνήεν του α΄ συνθ.: (αἰχμὴ + Ϝαλωτός, Ϝαλίσκομαι) αἰχμ-άλωτος· (ἡνία + σέχω) ἡνίοχος.
  • Όταν το αρχικό φωνήεν του β΄ συνθετικού είναι βραχύχρονο (ᾰ, ε, ο), τότε κανονικά εκτείνεται: (στρατὸς + ἄγω) στρατ-ηγός·
  • Δεν εκτείνεται όμως το αρχικό φωνήεν του β΄ συνθετικού, αν εμπρός απ’ αυτό υπήρχε άλλοτε Ϝ ή σ: (ἡνία + σέχω) ἡνίοχος. Επίσης δεν εκτείνεται, αν είναι θέσει μακρόχρονο: (ναῦ-ς + ἄρχω) ναύ-αρχος·

α’ Συνθετικό

1.Κλιτό ως α’ συνθετικό

2.Άκλιτο ως α’ συνθετικό

β’ Συνθετικό

Κλιτό ως β’ συνθετικό

Άκλιτο ως β΄συνθετικό

Νόθα Σύνθετα

Νόθα σύνθετα ονομάζονται οι λέξεις που έχουν ως α΄ συνθετικό ακέραιη πτώση ονόματος και όχι απλό θέμα. 

Παρασύνθετα

Μερικά παρασύνθετα παράγονται από δύο ή περισσότερες λέξεις που συνήθως λέγονται μαζί και αποτελούν μία έννοια, αλλά δεν ενώνονται σε σύνθετη λέξη. Π.χ. (παρά θάλασσαν) παραθαλάσσιος· (παρὰ ποταμὸν) παραποτάμιος·(ἐν χειρὶ [τίθημι]) ἐγχειρίζω, (μετὰ χεῖρας [ἔχω]) μεταχειρίζομαι· κ.ά.

Τονισμός των σύνθετων

Σημασία των Σύνθετων

Απάντηση