Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προσδιορισμοί

Οι προσδιορισμοί διακρίνονται σε ονοματικούς, που προσδιορίζουν τους ονοματικούς όρους μιας πρότασης και σε επιρρηματικούς, που προσδιορίζουν το ρήμα ή άλλα ρηματικά στοιχεία μιας πρότασης, καθώς και άλλους επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

Οι ονοματικοί προσδιορισμοί αναλυτικά εδώ.

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί αναλυτικά εδώ.