Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύνδεση Προτάσεων

Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι τοὺς παῖδας (= Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά)

Παρατηρήσεις

  1. Παρατακτικά συνδέονται μεταξύ τους όχι μόνο προτάσεις, αλλά και όροι της πρότασης: Ὁ δ’ ἀκουσίως καὶ βιαίως ἀπέθανε.
  2. Όταν τρεις ή περισσότερες προτάσεις ή όροι της πρότασης συνδέονται με συμπλεκτικούς ή διαζευκτικούς συνδέσμους, προκύπτει σχήμα λόγου, που ονομάζεται πολυσύνδετο: Εἴχομεν ἡμεῖς Πύδναν καὶ Ποτείδαιαν καὶ Μεθώνην καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον.

Πολλὰ ἐπιτηδεύουσιν ἐν τῷ βίῳ, ἵνα πορίζωνται τὰ ἀναγκαῖα

  • Όταν λέξεις ή φράσεις βρίσκονται στο λόγο η μία δίπλα στην άλλη χωρίς κάποια συνδετική λέξη ανάμεσά τους

Τις λέξεις ή φράσεις αυτές πάντα τις χωρίζουμε με κόμμα.

Καὶ συμβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, ἀπέθνησκον.

Οι σύνδεσμοι αναλυτικά (εδώ)