Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παραγωγή

Παράγωγα ουσιαστικά

1.Ουσιαστικά που παράγονται από άλλα ουσιαστικά:

Τα ουσιαστικά που παράγονται από άλλα ουσιαστικά χωρίζονται, ανάλογα με τη σημασία τους στις εξής κατηγορίες.

α. Υποκοριστικά
Δείχνουν ότι κάτι είναι μικρό ή ότι το νιώθουμε ως αγαπητό/οικείο.

β. Μεγεθυντικά
Δείχνουν ότι κάτι είναι πιο μεγάλο από αυτό στο οποίο αναφέρεται η λέξη από την οποία προέρχεται.

γ. Περιεκτικά
Δείχνουν ότι πολλά όμοια πράγματα βρίσκονται στο ίδιο μέρος.

δ. Τοπικά
Δείχνουν τόπο.

ε. Εθνικά
Δείχνουν τον άνθρωπο που κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο.

στ. Επαγγελματικά
Δηλώνουν επάγγελμα.

ζ.Ανδρωνυμικά

Χρησιμοποιούνται για γυναίκες και προέρχονται από το βαφτιστικό ή οικογενειακό όνομα του άνδρα.

η. Διάφορα άλλα

2. Ουσιαστικά που παράγονται από επίθετα

Είναι αφηρημένα και φανερώνουν ιδιότητα.

3. Ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα

Τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα χωρίζονται, ανάλογα με τη σημασία τους στις εξής κατηγορίες:

α. Πρόσωπο που ενεργεί

β. Ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας:

γ. Όργανο ή μέσο μιας ενέργειας και τον τόπο της ενέργειας:

Παράγωγα Επίθετα

1.Παράγωγα Επίθετα από Ουσιαστικά

Τα επίθετα που παράγονται από ουσιαστικά έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

2.Παράγωγα Επίθετα από Επίθετα:

Τα επίθετα που παράγονται από επίθετα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

3.Παράγωγα Επίθετα από Ρήματα:

Τα επίθετα που παράγονται από ρήματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

4.Παράγωγα Επίθετα από Επιρρήματα:

Τα επίθετα που παράγονται από ρήματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

Παράγωγα Ρήματα

1.Παράγωγα Ρήματα από Ονόματα:

Τα ρήματα που παράγονται από ονόματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

2.Παράγωγα Ρήματα από Ρήματα:

Τα ρήματα που παράγονται από ρήματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

3.Παράγωγα Ρήματα από Επιρρήματα:

Τα ρήματα που παράγονται από επιρρήματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

Παράγωγα Επιρρήματα

1.Παράγωγα Επιρρήματα από Επίθετα και Μετοχές:

Τα επιρρήματα που παράγονται από επίθετα και μετοχές έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

2.Παράγωγα Επιρρήματα από Αντωνυμίες:

Τα επιρρήματα που παράγονται από αντωνυμίες έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

3.Παράγωγα Επιρρήματα από Επιρρήματα:

Τα επιρρήματα που παράγονται από επιρρήματα έχουν τις παρακάτω καταλήξεις:

Απάντηση