Α΄ Κλίση

Παρατηρήσεις:

Τα περισσότερα αρσενικα σε –ης σχηματίζουν την κλητική ενικού σε –α βραχύ.

Μόνο τα αρσενικά σε –δης και το κύριο όνομα Αἰσχύνης διατηρούν την κατάληξη -ης.

Παρατηρήσεις!!

Τα θηλυκά σε –α στον ενικό αριθμό διατηρούν το –α σε όλες τις πτώσεις, εκτός αν πριν από το –α υπάρχει σύμφωνο ( εκτός του ρ) . Το –α αυτό είναι βραχύ και τρέπεται στη γενική και δοτική ενικού σε –η.

ΑΡΣΕΝΙΚΑΘΗΛΥΚΑ
-ᾶς-ης
-ας

-ης
κοχλίας,
λοχίας,
νεανίας,
τραυματίας,
κτλ
ποιητής,
ἐργάτης,
πελάτης,
κομήτης,
πλανήτης,
μιμιτής,
τοξότης,
κτλ
ἐλαία,
κεραία,
σημαία,
γενέα,
δωρεά,
λεία,
χρεία,
κτλ
βδέλλα,
βασίλισσα,
μέλισσα,
πίσσα,
δίψα,
πεῖνα,
κτλ
βλάβη,
δάφνη,
δίκη,
λύπη,
ψυχή,
κτλ

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού λοχίας με τα νέα ελληνικά

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού πολίτης με τα νέα ελληνικά

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού ὥρα με τα νέα ελληνικά

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού γλῶσσα με τα νέα ελληνικά

Συγκριτική κλίση του ουσιαστικού ψυχή με τα νέα ελληνικά

Εντόπισε τα θηλυκά ουσιαστικά της α’ κλίσης στο κείμενο

Εντόπισε τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά της α’ κλίσης στο κείμενο

ουσιαστικά αρσενικά της α’ κλίσης σε -ας, λοχίας

ουσιαστικά αρσενικά της α’ κλίσης σε -ης, στρατιώτης

ουσιαστικά θηλυκά της α’ κλίσης σε -α, ας, πολιτεία

ουσιαστικά θηλυκά της α’ κλίσης σε -α, ης, γλῶσσα

ουσιαστικά θηλυκά της α’ κλίσης σε -η, ης, πηγή

Κλίνε το ουσιαστικό ἡ αἰτία

Κλίνε το ουσιαστικό ἡ ἀπώλεια

Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α’ κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης

Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α’ κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης

Να κλίνεις το ουσ. της α’ κλίσης ἡ δράκαινα. φόρμα google © Βασιλική Παπαθανασίου

Να κλίνεις το ουσ. της α’ κλίσης ἡ ὁμόνοια. φόρμα google © Βασιλική Παπαθανασίου

Να κλίνεις το ουσ. της α’ κλίσης ἡ θύελλα. φόρμα google © Βασιλική Παπαθανασίου

Άσκηση σωστού – λάθους στα αρσενικά ουσιαστικά της α’ κλίσης

Άσκηση σωστού – λάθους στα θηλυκά ουσιαστικά της α’ κλίσης

άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α’ κλίσης

άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α’ κλίσης

άσκηση για τα αρσενικά και θηλυκά της α’ κλίσης σε σύγκριση με τα νέα ελληνικά

Άσκηση στα ουσιαστικά της α’ κλίσης

Διάλεξε τον σωστό τύπο γενικής στα ουσιαστικά της α’ κλίσης

Να συμπληρώσεις τις καταλήξεις

Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω ουσιαστικών και να τα τονίσετε

Να συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού

Να κλίνεις το ουσιαστικό ὁ ὑπηρέτης

Ουσιαστικά συνηρημένα της α’ κλίσης σε -ης, να κλιθεί το ουσιαστικό ο Θαλής

Ουσιαστικά συνηρημένα της α’ κλίσης σε -α, να κλιθεί το ουσιαστικό η Αθηνά

Ουσιαστικά συνηρημένα της α’ κλίσης σε -η, να κλιθεί το ουσιαστικό η γαλή