Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γ΄ Κλίση

α) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ως

β)Καταληκτικά μονόθεμα σε -υς

 • Ομοίως:
  • ὁ βότρυς, κάνδυς, τὸ νᾶπυ, ἡ δρῦς, σῦς, ὁ ἰχθύς, ἡ ὀσφύς, πληθύς

γ) Καταληκτικά διπλόθεμα σε -ις / -υς

 • Ομοίως:
  • ὁ πῆχυς, πρέσβυς, ἡ δύναμις, αἴσθησις, βεβαίωσις, γέννησις, δήλωσις, ποίησις, δράσις, δύσις, κρίσις, λύσις, νύξις, πίστις, πλάσις, πρᾶξις, ῤῆσις, στάσις, τάξις, φάσις, φύσις, κτλ

δ) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ευς / -οῦς / -αῦς

 • Ομοίως:
  • ὁ βασιλεὺς, βαφεὺς, γραμματεὺς, κτλ. Το βοῦς και το γραῦς είναι μοναδικα.

ε) Ακατάληκτα διπλόθεμα σε – ώ

 • Ομοίως:
  • ήχώ, λεχώ, φειδώ, κτλ

-ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΑ-

α) Ουρανόληκτα καταληκτικά μονόθεμα (με χαρακτήρα κ, γ, χ)

 • Ομοίως:
  • χαρακτήρας κ: ὁ κόραξ, ἡ δράξ, ἡ πλάξ, ἡ σάρξ, ὁ φύλαξ,ὁ χάλιξ, κτλ
  • χαρακτήρας γ: ἡ πτέρυξ,ἡ μάστιξ,ἡ σάλπιγξ,ἡ σῆραγξ, κτλ
  • χαρακτήρας χ: ὁ ὄνυξ,ἡ διῶρυξ, κτλ

β) Χειλικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα (με χαρακτήρα π, β, φ)

 • Ομοίως:
  • χαρακτήρας π: ὁ Αἰθίοψ, ὁ σκνίψ, κτλ
  • χαρακτήρας β: ὁ λίψ, ὁ χάλυψ, ὁ Ἄραψ, κτλ

γ) Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα (με χαρακτήρα τ, δ, θ)

 • χαρακτήρας τ: ὁ τάπης, κτλ
 • χαρακτήρας δ: ἡ ἔρις, ἡ ἀσπίς, ἡ βαθμίς, ἡ βολίς, ἡ ἐλπίς, ἡ βαλβίς, κτλ

δ) Οδοντικόληκτα καταληκτικά μονόθεμα (με θέμα σε -ντ )

 • ὁ ἀνδριάς, ὁ ἐλέφας, κτλ
 • ΠΡΟΣΟΧΗ!
  • Όταν το ουσιαστικό είναι οξύτονο, δηλαδή όταν τονίζεται στη λήγουσα, η κλητική είναι όμοια με την ονομαστική.

ε) Οδοντικόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα (με θέμα σε -ντ )

 • Ομοίως:
  • ὁ γέρων. ὁ θεράπων, ὁ δράκων, κτλ

ζ) Οδοντικόληκτα ουδέτερα ακατάληκτα μονόθεμα ( σε -α )

 • Ομοίως:
  • τὸ κτῆμα, τὸ δρᾶμα, τὸ θῦμα, τὸ κλάσμα, τὸ πρᾶγμα, τὸ φράγμα, τὸ χάσμα, τὸ βλέμμα, τὸ γράμμα, τὸ κόμμα, τὸ στέμμα, κτλ

-ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ-

α) Ενρινόληκτα (με χαρακτήρα ν)

 • ὁ Ἓλλην, ὁ κηφήν, ὁ πυρήν, ἡ σειρήν, ὁ μήν, κτλ
 • ἡ ὠδίς, ἡ ῥίς, κτλ
 • ὁ χιτὼν, ὁ χειμὼν, ὁ λειμών, ὁ κοιτών, ὁ ἀγκὼν, κτλ
 • ὁ ποιμὴν, ὁ αὐχήν, ὁ πυθμήν, κτλ
 • ἡ ἀηδών, ἡ εἰκών, ὁ ἡγεμὼν, ὁ Μακεδών, κτλ
 • ὁ ἄξων, ὁ γείτων, ὁ πνεύμων, ὁ τέκτων, κτλ
 • ΠΡΟΣΟΧΗ!
  • Τα βαρύτονα διπλόθεμα σε -ων σχηματίζουν την κλητική ενικού με -ο.

β) Υγρόληκτα (με χαρακτήρα λ, ρ)

 • ὁ κλητὴρ, ὁ θήρ, ὁ ζωστὴρ, ὁ λαμπτήρ, ὁ λουτήρ, κτλ
 • ὁ ἀθὴρ, ὁ ἀστὴρ,
 • ὁ ῥήτωρ, ὁ κοσμήτωρ, ὁ παντοκράτωρ, κτλ
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι α-1-1024x550.png
 • ἡ θυγάτηρ, ἡ γαστὴρ, ἡ Δημήτηρ

γ) Σιγμόληκτα (με χαρακτήρα σ)

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι α-3-1024x513.png
 • ὁ Σωκράτης, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Διογένης, κτλ
 • ὁ Περικλῆς, ὁ Ἡρακλῆς, ὁ Θεμιστοκλῆς, κτλ
 • τὸ βέλος, τὸ ζεῦγος, τὸ κέρδος, τὸ τέλος, κτλ
 • τὸ ἔδαφος, τὸ στέλεχος, τὸ τέμενος, κτλ

Για έναν πλήρη οδηγό των Ουσιαστικών στα Αρχαία Ελληνικά: Πάτησε εδώ!

Απάντηση