Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ονοματικές Προτάσεις

Οι ονοματικές προτάσεις χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση ενός ουσιαστικού, ενός επιθέτου ή μίας αντωνυμίας.

Είδη:

✔ Οι βουλητικές προτάσεις εισάγονται κάποιες φορές με το σύνδεσμο και,

π.χ. Αν τύχει και σε δω… (= αν τύχει να σε δω)

✔ Κάποιες φορές οι ενδοιαστικές προτάσεις εισάγονται με το σύνδεσμο και,

π.χ. Μη βγεις έξω αργά και χαθείς. (= μήπως χαθείς)

✔ Οι ενδοιαστικές προτάσεις υπάρχουν στο λόγο και ως ανεξάρτητες,

π.χ. Ας φύγουμε. Μήπως ανησυχήσουν.

Ερωτηματικές Προτάσεις : Τα είδη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μια ερώτηση, ευθεία ή πλάγια, ολικής άγνοια; μπορεί να είναι διμελής, δηλαδή να αποτελείται από δύο προτάσεις που συνδέονται με τον διαχωριστικό σύνδεσμο ή, π.χ. Θα διαβάσεις ή θα βγεις έξω;

Η θεωρία για τις αναφορικές προτάσεις βρίσκεται εδώ.

1.Να βρεθούν οι σύνδεσμοι ή τα μόρια που εισάγουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις.

2.Να βρεθούν οι ονοματικές προτάσεις

3.Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο

4.Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο

5.Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο

6.Να βρείτε τις ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο

7.Να βρείτε τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο και να προσδιορίσετε αν είναι ολικής ή μερικής άγνοιας

8.Να βρεις ως τι χρησιμοποιούνται οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις και το είδος της άγνοιας

9.Να αναγνωριστεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)

10.Να βρεθεί το είδος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)

11.Να βρεις το είδος των δευτερευουσών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)

12.Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων (ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)

13.Να αναγνωριστεί το είδος και ο συντακτικός ρόλος των ονοματικών προτάσεων ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές, πλ. ερ.)

14.Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)

15.Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με μια από τις λέξεις: (ότι, πως, που, ό,τι, πώς, πού)

16.Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσεις το σύνδεσμο ή το μόριο που λείπει και να βρεις το είδος της δευτερεύουσας πρότασης

3 σκέψεις στο “Ονοματικές Προτάσεις”

Απάντηση