Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανάλυση Μετοχής σε Δευτερεύουσα Πρόταση

Η επιθετική μετοχή αναλύεται σε αναφορική πρόταση.

Έναρθρη μετοχή

Αναλύεται σε αναφορική πρόταση, που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ὅς, ἥ, ὅ. Στην κύρια η μετοχή υποκαθίσταται με δεικτική αντωνυμία (ἐκεῖνος, οὗτος).

γιατί πιο ανόητοι είναι εκείνοι, οι οποίοι κατασκευάζουν ειδήσεις

Άναρθρη Μετοχή

Αναλύεται με αναφορική αντωνυμία ὅς, ὅσος και η μετοχή μετατρέπεται σε ρήμα, στον ίδιο χρόνο, σε οριστική .

Η κατηγορηματική μετοχή αναλύεται σε τελική πρόταση, μόνο όταν εξαρτάται από ρήματα που σημαίνουν:

Χρονική:

Η επιλογή του κατάλληλου συνδέσμου εξαρτάται από τη μορφή της χρονικής σχέσης μεταξύ της μετοχής και της κύριας πρότασης.

σύγχρονο: ὅτε, ὁπότε, ἐνῷ, καθ’ ὃν χρόνον, ἡνίκα, ὁπηνίκα

προτερόχρονο: ἐπεί, ἐπειδή, ἀφ᾿ οὗ

υστερόχρονο: ἕως, μέχρι

Σημείωση:

Αν η μετοχή είναι χρονικοϋποθετική, που δηλώνει το προσδοκώμενο ή την αόριστη επανάληψη σε παρόν και μέλλον αναλύεται με: → ἐπάν, ἐπειδὰν, αν εκφράζει το προτερόχρονο → ὅταν, ὅπόταν, αν εκφράζει το σύγχρονο.

Η αιτιολογική μετοχή αναλύεται σε αιτιολογική πρόταση.

Η τελική μετοχή αναλύεται σε τελική πρόταση.

Η υποθετική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα υποθετική πρόταση.

Η υπόθεση καθορίζεται από τον υποθετικό λόγο που προκύπτει. (για τα είδη των υποθετικών λόγων: εδώ)

Η εναντιωματική πρόταση αναλύεται σε δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση.

Η τροπική μετοχή δεν αναλύεται σε δευτερεύουσα πρόταση.

Απάντηση