Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιρρηματικές Προτάσεις

Οι επιρρηματικές προτάσεις χρησιμοποιούνται στον λόγο στη θέση ενός επιρρηματικού προσδιορισμού.

Παραδείγματα

 • Η Χριστίνα διάβασε, για να γράψει καλά στο διαγώνισμα.
 • Πήγε να φέρει το βιβλίο του (= για να…)
 • Κλείσε το παράθυρο μην κρυώσουμε.

Προσοχή!!!

Δεν πρέπει να συγχέεται ο τελικός σύνδεσμος να με το βουλητικό μόριο να. Ο τελικός σύνδεσμος να ισοδυναμεί με τον για να. Επίσης οι τελικές προτάσεις είναι επιρρηματικές, ενώ οι βουλητικές είναι ονοματικές προτάσεις

Παραδείγματα

 • Ήρθα να σας δω (=για να σας δω):τελική
 • Θέλω να σας δω (το να δεν ισοδυναμεί με το για να): βουλητική 

Παραδείγματα

 • Στεναχωρήθηκα, επειδή δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα.
 • Λυπήθηκα πολύ, που δεν ήρθες.

Προσοχή!!!

Ο σύνδεσμος “γιατί” εισάγει και πλάγια ερωτηματική πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από ρήμα γνωστικό, απορίας, ερώτησης και η πρόταση είναι ονοματική.

 • Λυπήθηκα, γιατί δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα (δείχνει το λόγο της λύπης):αιτιολογική
 • Δεν καταλαβαίνω γιατί μου έχει θυμώσει. (αντικείμενο στο “δεν καταλαβαίνω”): πλάγια ερωτηματική

Χρονικές Βαθμίδες

Υποθετικοί Λόγοι

Σε κάθε υποθετική πρόταση αντιστοιχεί και μια κύρια. Και οι δυο μαζί αποτελούν ένα λογικό σύνολο που ονομάζεται υποθετικός λόγος.

Προσοχή!!!

 • Συχνά στην πρόταση που προσδιορίζεται υπάρχει η δεικτική αντωνυμία «τέτοιος» ή «τόσος», το επίρρημα «τόσο» ή «έτσι» ή άλλη ισοδύναμη έκφραση,

π.χ. Διάβασα τόσο πολύ, που θα γράψω άριστα στο διαγώνισμα.

 • Ο σύνδεσμος ώστε χρησιμοποιείται και ως παρατακτικός σύνδεσμος, όταν βρίσκεται στην αρχή μιας περιόδου ή ημιπεριόδου. Τότε, όμως, εισάγει κύρια πρόταση.

π.χ. Ώστε εσύ είσαι η Χριστίνα;

 • Ο σύνδεσμος για να μπορεί να εισάγει και αποτελεσματική πρόταση.

π.χ. Είναι αργά, για να διαβάσω. (αποτελεσματική)

Ήρθα στο σπίτι, για να διαβάσω. (τελική)

Οι Εναντιωματικές φανερώνουν εναντίωση προς κάτι που το θεωρούμε πραγματικό.

Οι Παραχωρητικές φανερώνουν εναντίωση προς κάτι που δεν το θεωρούμε πραγματικό αλλά ενδεχόμενο ή και αδύνατο.

Η θεωρία για τις αναφορικές προτάσεις βρίσκεται εδώ.

 1. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 2. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 3. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 4. Να βρεθούν οι τελικές, οι αιτιολογικές και οι αποτελεσματικές προτάσεις
 5. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 6. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 7. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 8. Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις
 9. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 10. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 11. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 12. Να βρεθεί σε ποιο είδος ανήκουν οι επιρρηματικές προτάσεις
 13. Πρόσθεσε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να σχηματιστεί η ανάλογη επιρρηματική πρόταση
 14. Να βρεις τα είδη των υποθετικών λόγων

Απάντηση