Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ουσιαστικά Β΄ Κλίση

Η δεύτερη κλίση έχει ονόματα με χαρακτήρα -ο-

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 1.png
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2.png
 • Όπως το somnus: populus: λαός, numerus: αριθμός, nuntius: άγγελος, κ.ά.
 • Επίσης τα θηλυκά δευτερόκλιτα σε -us:
  • τα ονόματα των δέντρων, όπως malus: μηλιά, ficus: συκιά, pirus: αχλαδιά, pōpŭlus: λεύκα κτλ.,
  • ακόμη τα ονόματα alvus: κοιλιά, humus: γη, vannus: λικμός σιταριού, και
  • τα θηλυκά που η λατινική τα πήρε από την ελληνική, π.χ. methodus: μέθοδος, Aegyptus Αίγυπτος, κ.ά.τ.
 • Όπως το donum: bellum: πόλεμος, proelium: μάχη, scutum: ασπίδα, periculum:  κίνδυνος, templum: ναός κ.ά.τ·
  • ακόμη τρία ουδέτερα που λήγουν σε -us, το vulgus ή volgus: όχλος, το virus: δηλητήριο και το pelăgus: πέλαγος.

1) Το όνομα deus θεός:

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 3-1024x554.png

2) Τα υπερδισύλλαβα ονόματα σε -ius και -ium στη γενική του ενικού πολλές φορές συναιρούν το τελικό ii σε i και τονίζονται, ύστερα από τη συναίρεση, στην παραλήγουσα, έστω και αν αυτή είναι βραχεία:

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 4-1024x554.png

3)Τα κύρια ονόματα σε -ius, γνήσια Λατινικά, όπως Vergilius, Marius, Tullius κ.τ.λ. και το προσηγορικό filius (γιος), σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε i αντί ie:

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 5-1024x554.png
 • Είναι αρκετά τα αρσενικά της δεύτερης κλίσεως που λήγουν σε -er. Αρχικά και τα ονόματα είχαν την κατάληξη -us, αλλά την απέβαλαν, όπως και την κατάληξη της κλητικής του ενικού -e.
 • Από τα ονόματα αυτά όσα μπροστά από το r του θέματος έχουν σύμφωνο (π.χ. agr-, κτλ.), ύστερα από την αποβολή των καταλήξεων -us και -e ανέπτυξαν μπροστά από το r ένα e βραχύ. (Έτσι προήλθε από το agr- το ager, κτλ.). Στις άλλες πτώσεις τα ονόματα που λήγουν σε -er κλίνονται όπως ακριβώς και όσα λήγουν σε -us.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 6.png
 • Όπως το puer: gener: γαμπρός, socer: πεθερός, vesper: εσπέρα, και το μοναδικό όνομα σε -ir vir άντρας.
 • Όπως το liber: ager: αγρός, caper: τράγος, culter: μαχαίρι, taber: σιδηρουργός, κ.ά.τ.

Αποκτήστε έναν πλήρη

οδηγό για τη γραμματική

των λατινικών : εδώ

Απάντηση