Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βαρύτονα Φωνηεντόληκτα

Βαρύτονα λέγονται τα ρήματα που δεν τονίζονται στη λήγουσα, π.χ. λύω, νομίζω, διώκω

Για τον ενεστώτα: Προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του ενεστώτα. λύ -ω

Για τον παρατατικό: Προσθέτουμε στην αρχή του θέματος αύξηση.

πάτησε παρακάτω για μια πλήρη παρουσίαση στα είδη της αύξησης: εδώ

Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ενεστώτα τις καταλήξεις του παρατατικού, ἔ – λυ – ον

Για τον μέλλοντα: Παίρνουμε το ρήμα όπως το κλίναμε στον ενεστώτα και ανάμεσα στο θέμα και στην κατάληξη προσθέτουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του μέλλοντα που είναι το –σ– και λέγεται χρονικός χαρακτήρας. λύ -σ- ω

Για τον αόριστο: χρησιμοποιούμε το θέμα έτσι όπως διαμορφώθηκε στον μέλλοντα, (δηλαδή με το χρονικό χαρακτήρα -σ- ή -ψ- ή -ξ-ανάμεσα στο θέμα και στην κατάληξη) και προσθέτουμε τις καταλήξεις του αόριστου. Ο αόριστος έχει αύξηση. Όσες αλλαγές έγιναν στον παρατατικό οι ίδιες ισχύουν και για τον αόριστο. Θα έχουμε συνεπώς και συλλαβική και χρονική αύξηση. ἔ -λυ -σ-α

Για τον παρακείμενο: θα πρέπει να προσέξουμε τον χαρακτήρα και τον αναδιπλασιασμό.

πάτησε παρακάτω για μια πλήρη παρουσίαση στα είδη του αναδιπλασιασμού: εδώ

Πριν από τις καταλήξεις του παρακειμένου βάζουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του παρακειμένου που είναι το -κ- , χρονικός χαρακτήρας. λέ – λυ – κα

Για τον υπερσυντέλικο: χρησιμοποιούμε το θέμα όπως διαμορφώθηκε στον παρακείμενο. Αν το ρήμα στον παρακείμενο αρχίζει από σύμφωνο, (π.χ. λέλυκα), τότε βάζουμε συλλαβική αύξηση, δηλ. το και στο τέλος τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου, ἐ – λε – λύ – κειν. Αν το ρήμα στον παρακείμενο (όχι στον ενεστώτα) αρχίζει από φωνήεν τότε δε θα κάνουμε καμία αλλαγή.

Κλίση Φωνηεντόληκτων Βαρύτονων Ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή

 1. Αντιστοίχισε τους τύπους του ενεστώτα τους ρ. λύω με τους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας
 2. Άσκηση σωστού λάθους στον σχηματισμό του παρατατικού και του αόριστου ενεργ. φ. στα α.ε.  © Μαρία Σκαρλάτου 
 3. Σχημάτισε τον μέλλοντα των ρημάτων
 4. Άσκηση σωστού λάθους στον σχηματισμό του μέλλοντα ενεργ. φ. στα α.ε.
 5. Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που σας ζητούνται στον ενεστώτα και στον μέλλοντα © Αναστασία Κοτζανάκη 
 6. Να μεταφέρεις τους τύπους του ενεστώτα στον μέλλοντα
 7. Κλίνε τον αόριστο ενεργητικής των ρ. ἀκούω, καταγράφω, θύω, διώκω * © Μαρία Σκαρλάτου 
 8. Άσκηση για τη διάκριση του παρατατικού από τον αόριστο © Εύη Διαμαντίδου, φιλόλογος-γλωσσολόγος 
 9. Εξάσκηση στον παρατατικό και τον αόριστο ε.φ. © Κωνσταντίνα Σάιτ  
 10. Άσκηση για τον σχηματισμό ρημάτων στον Παρατατικό, τον Μέλλοντα και τον Αόριστο
 11. Άσκηση για την κατανόηση της θεωρίας του αναδιπλασιασμού
 12. Άσκηση για τον σχηματισμό ρημάτων στον Παρακείμενο
 13. Άσκηση για την κλίση ρημάτων στον Παρακείμενο
 14. Άσκηση για τον σχηματισμό ρημάτων στον Υπερσυντέλικο
 15. Εξάσκηση στην οριστική παρακειμένου και υπερσυντέλικου ε.φ. © Κωνσταντίνα Σάιτ
 1. Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής
 2. Άσκηση για την υποτακτική, συμπλήρωση κενών
 3. Να μεταφέρετε στην υποτακτική τους ακόλουθους τύπους, στον ίδιο χρόνο.  © Βασιλική Παπαθανασίου 
 4. Να σχηματίσετε την υποτακτική όλων των χρόνων, σύμφωνα με τις υποδείξεις που σας δίνονται. (© Βασιλική Παπαθανασίου  
 5. Άσκηση στην υποτακτική αορίστου © Τεστέμπαση Σοφία 
 6. Άσκηση για την υποτακτική ενεστώτα και αορίστου ε.φ., © Αγγελλική Δούκα 
 7. Άσκηση για την υποτακτική παρακειμένου ε.φ., © Αγγελλική Δούκα 
 1. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου)
 2. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου)
 3. Να συμπληρωθούν στις παρακάτω προτάσεις οι τύποι της ευκτικής (ενεστώτα, μέλλοντα, αόριστου)  
 4. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο ευκτικής στον ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο
 1. Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής Ενεστώτα ή Αόριστου στον άλλο αριθμό
 2. Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής Ενεστώτα ή Αόριστου στον άλλο χρόνο
 3. Να γραφτούν οι τύποι της προστακτικής που ζητούνται στον Ενεστώτα ή τον Αόριστο
 4. Άσκηση συμπλήρωσης στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακείμενου
 5. Άσκηση σωστού λάθους στην προστακτική ενεστώτα, αορίστου, παρακείμενου
 1. Διάλεξε τη σωστή κατάληξη για να σχηματίσεις τα απαρέμφατα των ρημάτων φόρμα google  
 2. Άσκηση σταυρόλεξο για τις μετοχές της αρχαίας στη νέα ελληνική
 3. Άσκηση στις μετοχές ενεργητικής των βαρύτονων ρημάτων
 4. Nα βάλεις το κάθε απαρέμφατο στον χρόνο που ανήκει © Αγγελική Δούκα
 5. Κάνε κλικ στις μετοχές © Κωνσταντίνα Σάιτ  

Για τον ενεστώτα: Προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τις καταλήξεις του ενεστώτα. λύ -ομαι

Για τον παρατατικό: Προσθέτουμε στην αρχή του θέματος αύξηση. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ενεστώτα τις καταλήξεις του παρατατικού, ἐ – λυ – όμην

Για τον μέλλοντα: Παίρνουμε το ρήμα όπως το κλίναμε στον ενεστώτα και ανάμεσα στο θέμα και στην κατάληξη προσθέτουμε το χαρακτηριστικό γράμμα του μέλλοντα που είναι το –σ. λύ -σ- ομαι

Για τον αόριστο: χρησιμοποιούμε το θέμα έτσι όπως διαμορφώθηκε στον μέλλοντα και προσθέτουμε τις καταλήξεις του αόριστου. Ο αόριστος έχει αύξηση. ἐ -λυ -σ-άμην

Για τον παρακείμενο: θα πρέπει να προσέξουμε τον χαρακτήρα και τον αναδιπλασιασμό. λέ -λυ -μαι

Για τον υπερσυντέλικο: χρησιμοποιούμε το θέμα όπως διαμορφώθηκε στον παρακείμενο. Αν το ρήμα στον παρακείμενο αρχίζει από σύμφωνο, τότε βάζουμε συλλαβική αύξηση, δηλ. το και στο τέλος τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου, ἐ – λε – λύ – μην. Αν το ρήμα στον παρακείμενο (όχι στον ενεστώτα) αρχίζει από φωνήεν τότε δε θα κάνουμε καμία αλλαγή.

Η παθητική φωνή σχηματίζεται όπως η μέση εκτός από τον Μέλλοντα και τον Αόριστο.

Για τον μέλλοντα: Προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος τη συλλαβή –θη– που λέγεται χρονικό πρόσφυμα, και τις καταλήξεις του μέλλοντα. λύ -θη -σ- ομαι

Για τον αόριστο: Προσθέτουμε στο χρονικό θέμα του ρήματος, το πρόσφυμα –θη– και τις καταλήξεις του αόριστου. ἐ -λή -θην

 1. Συμπλήρωσε τα ρήματα με τις σωστές καταλήξεις του ενεστώτα μ.φ.
 2. Σχημάτισε τον παρατατικό μέσης φωνής των ρημάτων
 3. Άσκηση σχηματισμού των ρημάτων στον μέλλοντα
 4. Συγκριτική άσκηση σχηματισμού παρατατικού και αόριστου μ.φ. στα α.ε.
 5. Άσκηση αντικατάστασης ρημάτων σε προτάσεις, παρατατικός, μέλλοντας, αόριστος
 6. Άσκηση σωστού λάθους στον σχηματισμό του παρακείμενου μ.φ.
 7. Να συμπληρώσεις τον χρονικό χαρακτήρα του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρημάτων
 8. Να μεταφερθούν οι τύποι του παρακείμενου ΜΦ των αφωνόληκτων ρ. στον υπερσυντέλικο ΜΦ
 9. Να μεταφέρεις τους τύπους του υπερσυντέλικου της ν.ε. στα αρχαία ελληνικά
 1. Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. πορεύομαι
 2. Να γραφτούν οι τύποι της υποτακτικής που ζητούνται  
 3. Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (συμπλήρωση κενών)
 4. Άσκηση στην υποτακτική ενεστώτα, αόριστου, παρακείμενου (σωστού λάθους) 
 1. Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση καταλήξεων)
 2. Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση καταλήξεων)
 3. Άσκηση στην ευκτική (μεταφορά στον άλλο αριθμό)  
 4. Άσκηση στην ευκτική (συμπλήρωση κενών)
 5. Άσκηση στην ευκτική (σωστού λάθους)
 1. Άσκηση στην προστακτική (μεταφορά στον άλλο αριθμό) 
 2. Άσκηση στην προστακτική (συμπλήρωση χαρακτήρων στα αφωνόληκτα) 
 3. Άσκηση στην προστακτική (συμπλήρωση τύπων στους άλλους χρόνους) 
 4. Άσκηση στην προστακτική (σωστού λάθους) 
 5. Διάλεξε την κατάλληλη κατάληξη από τις προτεινόμενες για να σχηματίσεις την προστακτική μ. φ. – φόρμα google  
 1. Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων
 2. Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων
 3. Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων
 4. Τα απαρέμφατα της ενεργητικής φωνής να μεταφερθούν στη μέση φωνή
 5. Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων
 6. Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων
 7. Οι τύποι της ενεργητικής μετοχής να μεταφερθούν στη μέση φωνή
 8. Άσκηση εμπέδωσης της θεωρίας για τη μετοχή, © Κωνσταντίνα Σάιτ