Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αόριστος β΄

Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο από το θέμα με τις ολικές καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις. Ο αόριστος αυτός λέγεται αόριστος δεύτερος. Ο αόριστος β’ σχηματίζεται από τη ρίζα του ρήματος, που είναι πάντα βραχεία: πχ. λείπω→ἔ-λῐπ-ον.

Κλίση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟ Β’ :

Σταυρόλεξο

Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων βάλλω, μανθάνω, λαμβάνω, ὁρῶ που ζητούνται

τυγχάνω, ἄγω, ἔρχομαι, εἰσφέρω, λέγω: Να γράψετε τους τύπους αορίστου β΄ των ρημάτων

Αόριστοι Β΄ που κλίνονται κατά τα ρήματα σε -μι

Κλίση Ρημάτων Β’ Συζυγίας σε -μι εδώ.

Ορισμένα βαρύτονα ρήματα της α΄ συζυγίας (ρήματα σε -ω) σχηματίζουν τον αόριστο β΄ κατά τα ρήματα σε -μι και κλίνονται όπως ο αόριστος ἔστην.
Παραδείγματα:

1. βαίνω (θ.ισχυρό βη-, θ.αδύνατο βα-)

2. γιγνώσκω (θ. ισχυρό γνω-, θ.αδύνατο γνο-)

3.(ἀπο) διδράσκω (θ.ισχυρό δρᾱ-, θ.αδύνατο δρᾰ-)

4. δύομαι (θ.ισχυρό δῡ-, θ.αδύνατο δῠ-)

( Η ευκτική χρησιμοποιείται σπάνια)

5. ῥέω (θ.ισχυρό ῥυη-, θ.αδύνατο ῥυε-)

Παρατηρήσεις σχετικές με τον τονισμό:

  1. Όταν τα ρήματα αυτά είναι σύνθετα, στην προστακτική ενεργητικής και μέσης φωνής ανεβάζουν τον τόνο εάν το επιτρέπει η λήγουσα.
    π.χ.: ἀποδιδράσκω → ἀπόδραθι, ἀποδράτω, ἀπόδρατε, ἀποδράντων.
  2. Οι ονοματικοί τύποι, όπου τονίζονται απλοί, εκεί τονίζονται και σύνθετοι.
    π.χ.: φύομαι → ἀναφῦναι, ἀναφὺς

Ρήματα που σχηματίζουν αόριστο β΄ κατά τα ρήματα σε -μι:

Παρατηρήσεις:

  1. Μόνο τα ρήματα βαίνω, γιγνώσκω και διδράσκω σχηματίζουν αόριστο β΄ σε όλες τις εγκλίσεις.
  2. Οι αόριστοι β΄ ἔφθην, ἐρρύην, ἑάλων, ἐβίων και ἔφυν δεν σχηματίζουν προστακτική.
  3. Ο αόριστος ἔδυν δεν σχηματίζει ευκτική.
  4. Ο αόριστος ἐγήραν σχηματίζει μόνο οριστική και ονοματικούς τύπους.