Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνηρημένα Ρήματα

Ενεργητική Φωνή

1.Άσκηση κλίσης
2.Άσκηση συμπλήρωσης,
3.Άσκηση συμπλήρωσης στις άλλες εγκλίσεις, © Νικόλαος Μυλωνάς

Μέση Φωνή

παρατηρήσεις

1.  Τα συνηρημένα σε –άω τρέπουν το -ᾰ- σε –η-:

π.χ. τιμῶ (θ.τιμᾰ-) → τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, ἐτετιμήκειν
και τιμῶμαι → τιμήσομαι, τιμηθήσομαι, ἐτιμησάμην, ἐτιμήθην, τετίμημαι, ἐτετιμήμην.
 

2.  Σε αντίθεση με τον γενικό αυτό κανόνα, τα συνηρημένα ρήματα σε -άω τα οποία πριν τον χαρακτήρα -ᾰ- έχουνε, ι ή ρ εκτείνουν τον χαρακτήρα -ᾰ- σε -ᾱ- (και όχι σε -η-).

Τέτοια ρήματα είναι τα εξής:
αἰτιά-ομαι, αἰτιῶμαι (= κατηγορώ)
ἐά-ω, ἐῶ (= αφήνω)
θηρά-ω, θηρῶ (= κυνηγώ)
ἰά-ομαι, ἰῶμαι (= γιατρεύω)
ἀνιά-ω, ἀνιῶ (= λύπω, δυσαρεστώ)

3. Τα ρήματα ζῶ, πεινῶ, διψῶ, χρῶμαι έχουν χαρακτήρα η και όχι α. Κλίνονται στον Ενεστώτα κατά τα ρἠματα σε -άω, -ῶ.

1.Άσκηση κλίσης,
2.Άσκηση συμπλήρωσης
3.ὁράω, -ῶ, αἰτιάομαι, -ῶμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς
4.Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς

Το Ρήμα ζήω, ζῶ

Το Ρήμα πεινήω-πεινῶ

Όμοια κλίνεται και το ρήμα διψήω, -ῶ

Το Ρήμα χρήομαι, -χρῶμαι

Ενεργητική Φωνή

1.Άσκηση κλίσης,
2.Άσκηση συμπλήρωσης,
3.ὠφελέω, -ῶ, ἀδικέω, -ῶ: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς

Μέση Φωνή

1.Άσκηση κλίσης
2.Άσκηση συμπλήρωσης,
3.κινέω, -ῶ, ποιέομαι, -οῦμαι: να γραφτούν οι τύποι που ζητούνται, © Νικόλαος Μυλωνάς
4.Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς

Το ρήμα πλέω

Όμοια κλίνονται και τα ρήματα θέω, νέω, πνέω, ῥέω, χέω

Το ρήμα δέομαι

Ενεργητική Φωνή

1.Άσκηση κλίσης,
2.Άσκηση συμπλήρωσης

Μέση Φωνή

1.Άσκηση κλίσης,
2.Άσκηση συμπλήρωσης,
3.Άσκηση σε σταυρόλεξο, © Νικόλαος Μυλωνάς
4.Άσκηση αντιστοίχισης, © Νικόλαος Μυλωνάς
5.Άσκηση συμπλήρωσης, © Νικόλαος Μυλωνάς

Το Ρήμα ῥιγῶ

To ρ. ῥιγῶ (= με πιάνει ρίγος, κρυώνω) είχε χαρακτήρα ω (θ. ῥιγ-) και γι’ αυτό, όταν συναιρείται, έχει ω και , όπου τα ρήματα σε -όω έχουν ου ή οι (δηλ. συναιρεί το χαρακτήρα ω με το επόμενο φωνήεν των (ολικών) καταλήξεων παντού σε ω και ):

Απάντηση